مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن عبادت کلاس سومی های فرهنگ نو

جشن عبادت کلاس سومی های فرهنگ نو

جشن عبادت کلاس سومی های فرهنگ نو

روز پنجشنبه 9 اسفند ساعت 10 تا 12 جشن عبادتی ساده اما با صفا برای به تکلیف رسیدن این 8 نوگل کلاس سوم، با حضور جمعی از والدین، دانش اموزان و معلمین برگذار می شود. 

تگها:

جشن عبادت، مدرسه، فرهنگ نو