مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مسابقه قرآن فرهنگ نو

مسابقه قرآن فرهنگ نو

مسابقه قرآن فرهنگ نو

مسابقه حفظ جزء سی بین دانش آموزان ، معلمین و کارکنان مدرسه برقرار است. هر روز دوستان ایه ها و سوره های جدیدی را که حفظ کرده اند خوانده و امتیاز آن را می گیرند و در نهایت جایزه آنرا سفر مشهد خواهد بود.

تگها:

قرآن، حفظ، جزء سی