مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

برگزاری خیریه در مدرسه فرهنگ نو

برگزاری خیریه در مدرسه فرهنگ نو

برگزاری خیریه در مدرسه فرهنگ نو

گاهی خدا می خواهد از طریق دست های ما دست ناتوانی را بگیرد 

پس هر گاه دست ناتوانی را گرفتی بدان دست دیگرت در دست اوست 

 

در راستای تعالی جامعه و دین مبین اسلام بر آن شدیم جشن خیریه ای در دبستان فرهنگ نو برگذار نماییم.

 

تگها:

خیریه، فرهنگ نو، همدلی