مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن یادگیری پایه ها(دبستان فرهنگ نو)

جشن یادگیری پایه ها(دبستان فرهنگ نو)

جشن یادگیری پایه ها(دبستان فرهنگ نو)

جهت اطلاع والدین عزیز از موارد اموزش داده شده ، هر یک از پایه ها یک روز را به عنوان جشن یادگیری در نظر گرفته اند. 

پایه اول: پنجشنبه 12 اردیبهشت ساعت 9:00
پایه دوم: سه شنبه 10 اردیبهشت ساعت 9:30 
پایه سوم: چهارشنبه 11 اردیبهشت ساعت 9:00
پایه چهارم: سه شنبه 10 اردیبهشت ساعت 13:00
پایه پنجم: سه شنبه 10 اردیبهشت ساعت 7:30

حضور مادر های عزیز مایه امتنان ماست.

تگها:

یادگیری، جشن، فرهنگ نو