مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن زبان مدرسه فرهنگ نو

جشن زبان مدرسه فرهنگ نو

جشن زبان مدرسه فرهنگ نو

بچه ها خبر !!!!

یه  جشن خوب داریم  برای پایان سال تحصیلی 

روز 11 اردیبهشت ماه ساعت  زبان قراره خیلی بهمون خوش بگذره. 

تگها:

جشن، فرهنگ نو، زبان