مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

پایان سال تحصیلی مدرسه فرهنگ نو و تاریخ تعطیلی

پایان سال تحصیلی مدرسه فرهنگ نو و تاریخ تعطیلی

پایان سال تحصیلی مدرسه فرهنگ نو و تاریخ تعطیلی

 دانش آموزان کلاس اول تا روز چهارشنبه هیجده اردیبهشت پایه های دوم  تا پنجم تا روز چهارشنبه اول خرداد ماه میهمان مدرسه خواهند بود. لازم به ذکر مدرسه همچنان تا دوشنبه 13 خرداد باز می باشد و پایه ششم آزمون خواهند داشت.

تگها:

تابستان، تعطیلی، مدرسه فرهنگ نو