مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

پایه هفتم متوسطه فرهنگ نو

پایه هفتم متوسطه فرهنگ نو

پایه هفتم متوسطه فرهنگ نو

سالیان دراز در راستای تعالی روح و جسم فرزندان ایران بودیم، و اینک با یاری خداوند و تلاش و کوشش مستمر گامی بلند تر برداشتیم تا با ارتقا دبستان به متوسطه 1 در خدمت گلهای باغ زندگی باشیم. 

باشد که با مدد خداوند بتوانیم قدمهایی استوار در راه راست برداریم.

تگها:

فرهنگ نو، هفتم، ثبت نام