مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن یادگیری سال 98 دبستان فرهنگ نو

جشن یادگیری سال 98 دبستان فرهنگ نو

جشن یادگیری سال 98 دبستان فرهنگ نو

جشن یادگیری پایه ها با تدریس دروس توسط دانش آموزان برای والدینشان برگزار شد. دروسی مثل فارسی ، ریاضی، علوم و مطالعات اجتماعی در قالب سرود، نمایش و ..... تدریس شد و  بسیار مورد توجه مادران دبستان دخترانه فرهنگ نو قرار گرفت.

تگها:

فرهنگ نو، یادگیری ، جشن