مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

بزرگداشت شهيد حاج قاسم سليماني و همراهانش

بزرگداشت شهيد حاج قاسم سليماني و همراهانش

بزرگداشت شهيد حاج قاسم سليماني و همراهانش

جسمش را فدا كرد اما روحش را نه؛سردار سليماني را مي گويم؛همان سردار دل ها

دشمن به ايشان در دل سياه شب  حمله كرد .

اري؛جرأت مي خواهد روي در روي سردار بزرگ ايران بايستي و توان حركت داشته باشي و اين نشان از حقارت دشمن است.اما اگر جسم او را از ما گرفتيد اما روح او همواره در كنار ما خواهد ماند و يادش در دل هاي ما جاودان.

سربازان سردار در دبستان فرهنگ نو  همزمان با شهادت بانوي اسلام حضرت زهرا (س)به پاس گرامي داشت آن عزيز،دل نوشته هايي را تقديم نمودند و جوايزي به اثار برتر اهدا شد.

تگها:

بزرگداشت،حاج قاسم سليماني،مدرسه