مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

روز مادر در مجتمع فرهنگ نو

روز مادر در مجتمع فرهنگ نو

روز مادر در مجتمع فرهنگ نو

در روز شنبه مصادف با ميلاد با سعادت دخت پيغمبر خانم فاطمه زهرا(س)جشني با حضور مادران در مقاطع و پايه هاي مختلف برگزار گرديد.

از ساعت٩-١٠برنامه مختص مادران پيش دبستان

از ساعت١١-١٢برنامه مختص مادران پايه ي اول

از ساعت ١٣-١٤برنامه پايه هاي ششم و هفتم در دبيرستان

 

تگها:

روز مادر،فاطمه زهرا،فرهنگ نو